Afwegingskader verduurzamen rijksmonumenten voor gemeenten

De wens om te verduurzamen is groot onder monumenteigenaren. De druk op gemeenten qua vergunningverlening neemt hierdoor toe. Om gemeenten te ondersteunen is er nu een geïllustreerd afwegingskader voor verduurzamingsingrepen bij (woonhuis)monumenten.

Verduurzaming van monumenten blijft maatwerk
Het Afwegingskader verduurzamen monumenten draagt bij aan een meer uniforme afweging van duurzaamheidsingrepen in monumenten. Het doel is om de eenduidigheid, helderheid, navolgbaarheid en transparantie bij de afweging en beoordeling te verbeteren. Het zet de lijnen uit, maar als de specifieke situatie daar aanleiding toe geeft, is er altijd de mogelijkheid om hier gemotiveerd van af te wijken.

Veel voorkomende en relatief eenvoudige ingrepen
Het afwegingskader richt zich primair op veelvoorkomende en relatief… lees hier verder