Afgelopen week 5235 bezoekers
18141 geregistreerde inkopers
2879 app gebruikers

Een clash van beginselen van aanbestedingsrechtGeplaatst op: 08 jan. 2018

Ons aanbestedingsrecht kent verschillende aanbestedingsrechtelijke beginselen. Meestal gaat het goed en kunnen deze beginselen zodanig worden toegepast, dat geen wrijving en spanning tussen deze beginselen ontstaat. Maar soms treedt deze spanning wel op en ziet de aanbesteder zich bijvoorbeeld voor de vraag gesteld of het gelijkheids- en transparantiebeginsel boven het evenredigheids- en proportionaliteitsbeginsel gaat, bij het uitsluiten van een onderneming van een aanbestedingsprocedure.

Wij kennen verplichte en niet-verplichte (facultatieve) uitsluitingsgronden. Ernstige beroepsfouten worden in het algemeen gerekend tot de facultatieve uitsluitingsgronden.

Wel beginsel prevaleert?

Bij een aanbesteding van het ministerie van VWS met een waarde van circa 60 miljoen euro per jaar werd van de inschrijvers verlangd te verklaren, dat op hen geen van de gestelde uitsluitingsgronden – waaronder een ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep – van toepassing was. Een inschrijving waarop een uitsluitingsgrond van toepassing was, zou terzijde worden gelegd en niet in aanmerking komen voor verdere inhoudelijke beoordeling.

Bijna twee maanden na sluiting van de inschrijving werd aan de onderneming aan wie voorlopig gegund een sanctie opgelegd door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) vanwege een overtreding van de mededingingsregels. Vast staat dat zo’n overtreding als een ernstige beroepsfout moet worden aangemerkt. De vraag was of deze onderneming (alsnog) zou moeten worden uitgesloten van de aanbestedingsprocedure. Op basis van de toen geldende regels van het Bao – de zaak speelde in 2012 – was VWS verplicht om, alvorens tot uitsluiting over te gaan, eerst te toetsen of een uitsluiting in dit concrete geval proportioneel zou zijn. Dat dit een lastige afweging was bleek wel uit de volgende reeks van standpunten:

–        VWS vond dat er voldoende maatregelen waren getroffen door het bedrijf zodat uitsluiting op grond van de...

Lees hier verder

Bronlocatie van dit artikel
Lees meer

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en aanbod via de nieuwsbrief

Webdesign & Webdevelopment by Webtraders