Afgelopen week 5275 bezoekers
20275 geregistreerde inkopers
3590 app gebruikers

Inkoper (m/v) gezocht! … Maar wie wordt er nu eigenlijk gezocht? (herhaling)Geplaatst op: 10 sep. 2019

Het komt met regelmaat voor dat je als werkzoekende inkoopprofessional bij het zoeken naar een nieuwe baan in vacatureteksten die je treft, leest over de inhoud van het gewenste profiel, waarbij het takenpakket en de verantwoordelijkheden die jij als nieuwe collega zal gaan dragen, worden omschreven. Je denkt als inkoopprofessional vaak uit deze omschrijving op de kunnen maken om welke ervaring het gaat die de betreffende organisatie zoekt in een nieuwe collega. En meestal kun je dit ook wel tot op zekere hoogte uit de vacaturetekst opmaken. Echter mist er in dergelijke vacatureteksten voor een volledig inzicht in de rol, toch vaak nog de aanwezigheid van een exacte combinatie van een aantal benodigde elementen.

In het algemeen betreft het op z’n minst de volgende 3 duidelijk omschreven elementen die een rol spelen bij het kunnen inschatten of er een goede match is tussen wat de werkgever zoekt en wat jij als inkoopprofessional te bieden hebt;

 1. De positie en invloed van (de) Inkoop(afdeling) binnen de organisatie, als het gaat om de strategische beleidsvorming en ‘organisatie brede’ beleidskeuzes.
 2. De mate van impact en verantwoordelijkheid binnen de betreffende vacante inkoopfunctie, afgespiegeld ten opzichte van (de) inkoop(afdeling) en ten opzichte van de gehele organisatie.
 3. De gewenste inkoopervaring naast het niveau op welke deze ervaring gewenst is en minstens zo belangrijk; het gewenste (‘karakter’ en bijbehorende) competentieprofiel om als persoon bepaalde acteerprestaties te kunnen leveren.

Deze 3 elementen staan (uiteraard) in relatie tot elkaar en komen daarom ook vaak als dusdanig omschreven naar voren in vacatureteksten, maar dit gebeurt meestal nog te onvolledig en te onduidelijk. Er wordt dan bijvoorbeeld wel gesproken over de gewenste inkoopervaring, de uit te voeren handelingen en de in te kopen inkoopcategorie, maar andere belangrijke elementen worden vaak dan niet toegelicht. Denk aan:

 1. Een omschrijving van in hoeverre jouw handelingen en resultaten een directe impact en invloed hebben op de bedrijfsvoering en de bedrijfsresultaten.
 2. Een omschrijving in hoeverre jij vanuit jouw rol invloed kan uitoefenen op de positie van (de) Inkoop(afdeling) binnen de organisatie en in relatie tot diezelfde positie van je inkoopcollega’s.
 3. De vraag over wat voor een soort karaktereigenschappen en competenties jij dient te beschikken om tot de gestelde doelen te kunnen komen, vertaald vanuit praktijkvoorbeelden voor een heldere schets waarom deze eigenschappen in jou worden gezocht.

Deze elementen hebben allen met name te maken met wat de perceptie van jouw collega’s en klanten over jou als persoon is. Hun perceptie is veelal gebaseerd op een gevoel dat ze bij jou hebben, gebaseerd op ervaringen in de omgang met jou als collega. Dit laat zich in de praktijk bijvoorbeeld vertalen door; je inhoudelijke kennis en dan met name gericht op de behoefte van jouw collega die een (in)koopwens naar jou heeft geuit, in hoeverre jij vanuit de dialoog kunt meebewegen, je arbeidsdeskundigheid, de mate van veerkracht en bereidheid die jij toepast in jullie (tijdelijke) samenwerking, et cetera.

Het gewenste (functie)profiel?

Als werkzoekende inkoopprofessional wil jij weten of jij een match bent met het totaalplaatje van de functie. Dit betekent dat je (vanuit het functieprofiel) antwoord wilt krijgen op vragen zoals:

 • Waar en hoe staat de organisatie nu in de markt en weke cultuur heerst er?
 • Waar wil de directie met de organisatie heen (missie en visie)?
 • (Hoe) speelt (de) Inkoop(afdeling) hierbij een rol en op welk(e) niveau(s)?
 • Hoe wordt (de) Inkoop(afdeling) in het algemeen omschreven (de rol van deze afdeling binnen de organisatie) door collega’s van andere afdelingen?
 • Hoe wordt (de) Inkoop(afdeling) vanuit de visie van de inkoopcollega’s omschreven?
 • Welke missie en visie heeft de hoogste inkoopmanager voor ogen met de afdeling?
 • (Hoe) speel jij als nieuwe collega vanuit jouw functie hierbij een rol (jouw invloed) en in welke mate van invloed?
 • Hoe word jij in het algemeen vanuit jouw karakter en competenties omschreven door jouw toekomstige collega’s van de inkoopafdeling en hoe dienen deze eigenschappen volgens hen bij te dragen in het maken van een succes van jouw rol als specifieke gewenste inkoopprofessional voor de betreffende functie?

Pas dan kun jij een gegronde inschatting maken of je de juiste kandidaat voor de job bent.


All right, first things first: Het begint met een passende en omvattende titel!

Wat is voor jou nu eigenlijk een juiste titel als professional? Hoe definieer jij jezelf als professioneel inkoper en welke titel beding jij jezelf? En klopt deze titel nu eigenlijk wel?

Wikipedia zegt over Inkoop o.a. het volgende:

Het inkoopproces is onderverdeeld in operationele, strategische en tactische inkoop. De goederen en diensten die door een organisatie worden ingekocht worden vaak onderverdeeld in "directe inkoop", alle goederen en diensten die direct met het eindproduct/ dienst te maken hebben, en "indirecte inkoop", wat staat voor alles wat ondersteunend is aan het primaire proces of productieproces.

Bij operationele inkoop worden bestellingen gedaan van bekende producten en diensten die (veelal) binnen een raamcontract vallen. Ook wordt de levertijd bewaakt en contact onderhouden met de leverancier om te zorgen dat de bestelde zaken tegen de juiste prijs op de gevraagde tijd, plaats en hoeveelheid geleverd worden. Afhankelijk van de grootte en professionaliteit van een organisatie worden verschillende stappen in een inkooptraject doorlopen. Dit zijn o.a. de volgende stappen: De interne behoefte bepaling. Een analyse van de leveranciersmarkt en het aanvragen van offertes bij meerdere leveranciers. Het onderhandelen met leveranciers over inkoop- en verkoopvoorwaarden en toegevoegde waarde en vervolgens het opstellen van een (raam)contract met een leverancier. Het bestellen bij een goedgekeurde leverancier. Het ontvangen van goederen en/of diensten geleverd door de leverancier. De betaling van de factuur aan de leverancier.

Bij tactische inkoop wordt een keuze gemaakt welke leverancier de goederen of diensten mag leveren tegen welke prijs en inkoopvoorwaarden. Bij de keuze van leverancier spelen ook andere factoren dan de prijs een rol. De inkoper moet in zijn afwegingen ook het inkoopbeleid van zijn eigen bedrijf meewegen. Behalve door de prijs wordt de keuze dan ook bepaald door politieke overwegingen en de klant-leveranciersrelatie op de langere termijn. De politieke overwegingen kunnen bijvoorbeeld de houding van de leverancier ten opzichte van het milieu, kinderarbeid en mensenrechten zijn. Ook wederkerigheid en vriendschappelijke relaties spelen regelmatig een zachte rol in de keuze van leveranciers.

Strategische inkoop kan betrekking hebben op de inkoopfunctie als geheel en op de inkoopstrategie voor een bepaalde groep goederen of diensten. De inkoopfunctie kan een strategische rol bekleden wanneer zij aansluiting zoekt bij de strategie van de organisatie als geheel. Wanneer de organisatie een innovatiestrategie voert kan de inkoopfunctie de strategische keuze maken om innovatieve leveranciers te contracteren. Wanneer de organisatie een lage kosten strategie voert, kan de inkoopfunctie inzetten op kostenbeheersing. De inkoopfunctie kan voor elke afzonderlijke groep goederen en diensten die wordt ingekocht (bijv. kantoorartikelen, uitzendkrachten, grondstoffen, halffabricaten) een specifieke inkoopstrategie formuleren. Zo'n afzonderlijke groep goederen en/of diensten wordt ook wel een inkoopcategorie genoemd. Voor de ene inkoopcategorie kan prijs heel belangrijk zijn en kunnen verschillende leveranciers tegen elkaar uitgespeeld worden. Voor een andere categorie kan leverbetrouwbaarheid veel belangrijker zijn dan prijs, en is een andere manier van inkopen noodzakelijk. De inkoopstrategie voor een categorie bestaat uit keuzes omtrent de te benadrukken prioriteiten (prijs, kwaliteit, leverbetrouwbaarheid, etc.) en de manier waarop leveranciers tegemoet worden getreden.

(Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/...)

Na dit gelezen te hebben kun je stellen dat het niveau op welke jij jouw rol uitgeoefend hebt en de lengte van ervaring die jij hebt in jaren het meeste zeggen over jouw carrièrepositie binnen het vakgebied. Maar de mate van impact en verantwoordelijkheid, afgespiegeld ten opzichte van de organisatie als geheel en ten opzichte van de inkoopafdeling gaat breder dan alleen het benoemen van het acteerniveau en jouw jaren van ervaring in het veld.

Het gaat namelijk ook om jouw positie als gewaardeerde en professionele collega, mens en relatiebeheerder binnen de organisatie die, zoals eerder omschreven, beoordeeld wordt door jouw klanten, jouw afdelingscollega’s en jouw bedrijfscollega’s die jou hen laten bijstaan en adviseren bij hun (in)koopwensen. Vaak denk jij dus wel te weten in welk carrière-stadium jij je als professional begeeft, maar dit is van meer factoren (lees: elementen) afhankelijk dan je in eerste instantie denk.

De vragen die jij jezelf het beste kunt stellen zijn: Wat maakt mij nu eigenlijk een professional en kan ik mij eigenlijk wel als dusdanig bestempelen? Op welk niveau heb ik geacteerd en hoe lang heb ik dit gedaan? En wat was hierbij de mate van impact en verantwoordelijkheid, afgespiegeld ten opzichte van de organisatie als geheel en ten opzichte van de inkoopafdeling?

Stel dat jij bijvoorbeeld een hoge mate van impact en verantwoordelijkheid, afgespiegeld ten opzichte van de organisatie als geheel en ten opzichte van de inkoopafdeling had vanwege het feit dat jij altijd werd bestempeld als de collega van de afdeling Inkoop die van de hoed op de rand weet, zich als arbeidsdeskundige profileert en altijd veerkracht toont, maar heb je tot nu toe alleen onder de nodige begeleiding vanuit een stabiel gevestigd team geacteerd, dan zou het verstandig zijn om jezelf niet zo zeer als een senior professional te bestempelen. Is de begeleiding echter gedurende enige jaren summier geweest in die situatie, dan zou jij jezelf al gauw als Senior professional kunnen bestempelen. Heb jij je dan bijvoorbeeld hoofdzakelijk bezighouden met operationele inkoopactiviteiten, dan zou jij jezelf kunnen bestempelen als Senior Operationeel Inkoper.

Werd jij vanuit jouw toenmalige rol daarnaast, gedurende korte tijd, in staat gesteld om binnen die betreffende inkoopcategorie te kiezen welke leverancier(s) de goederen of diensten mag(/mogen) leveren, dan zou jij jezelf kunnen bestempelen als Sr. Operationeel/ Jr. Tactisch Inkoper. (Bij het vaststellen van een juiste titel laten we de termen ‘indirecte inkoop’ en ‘directe inkoop’ los, omdat nu alleen de mate van impact en verantwoordelijkheid, afgespiegeld ten opzichte van de organisatie als geheel en ten opzichte van de inkoopafdeling een rol speelt. Naast het niveau op welke jij jouw rol uitgeoefend hebt en de lengte van ervaring die jij hebt opgedaan.)


De juiste (vacature)titel kan de match maken! Wat voor professional ben jij?

Begin dus gewoon vanuit jezelf. Denk als werkzoekende inkoopprofessional dus eerst goed na over de posities die jij tot nu toe hebt bekleed, op welke niveau en hoe lang dit was en wat de bijbehorende mate van impact en verantwoordelijkheid binnen jouw functie was, afgespiegeld ten opzichte van de organisatie als geheel en uiteraard ook ten opzichte van de inkoopafdeling. Hoe keken collega’s naar jou als persoon, als samenwerkingspartner als (inkoop)professional? Een samenvatting van jouw profiel resulteert in een titel die jij jezelf zou mogen geven, soortgelijk als hierboven genoemd. Probeer vervolgens op zoek te gaan naar een match tussen jouw profielschets/ titel als professional en de vacante vacatures en toegekende functietitels die je tegenkomt.

Inkoper (m/v) gezocht! … Jij, of toch iemand anders?

Helaas zal je hierbij zoals eerder omschreven in de praktijk vaak merken dat de functietitel en de inhoud van een willekeurig functieprofiel vaak tekortschieten in het inzichtelijk krijgen van wat ze nu precies zoeken in jou als nieuwe (inkoop)collega. Vaak geeft het functieprofiel jou gelukkig al wel een globaal idee over wat ze van jou verwachten en hoe jij je dient te bewegen in de functie en op de afdeling. Mocht jij het idee hebben de match gevonden te hebben maar nog wel (voor een gedeelte) bepaalde elementen te missen in de vacaturetekst, schakel hier dan gewoon over met de contactpersoon voor die functie zodat jullie beiden direct kunnen bepalen of de match er is of niet.

Dit nieuwsbericht is geschreven door: Maarten van den Berg van:

Lees meer

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en aanbod via de nieuwsbrief

Webdesign & Webdevelopment by Webtraders