Versie 3.3, oktober 2023

 • Voorwaarden ‘Online’
 • Voorwaarden ‘Werving & Selectie’
 • Privacy Statement


Voorwaarden ‘Online’

InkoopJobs BV (hierna te noemen ‘InkoopJobs’) besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website en app. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter nooit geheel worden voorkomen. InkoopJobs behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op haar website en app te wijzigen. InkoopJobs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden in de aangeboden informatie, waaronder iteminhoudelijk bij vacatures, opleidingen, evenementen, nieuws, advertentiebanners en overige contentuitingen. InkoopJobs aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Deze website/app en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website/app of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van InkoopJobs.

Op de website/app van InkoopJobs treft u hyperlinks naar andere websites van derden aan. InkoopJobs is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, noch voor het gebruik van cookies door deze derden. Wij raden u daarom aan de privacy statement(s) van de desbetreffende site(s) te lezen.

Merken, logo’s en productnamen zijn het handelsmerk van hun respectievelijke eigenaren. Indien u van mening bent, dat enig recht wordt geschaad, of als iets onduidelijk voor u is, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met ons via info@inkoopjobs.nl.

Gebruik van InkoopJobs als platform voor zichtbaarheid

Deelname op ons platform met uw carrière-item kan, afhankelijk van het soort item, via de Standaard Extra plaatsing, de Premium plaatsing, de Premium Plus plaatsing, de Premium PlusX2 plaatsing en/of de Premium PlusX3 plaatsing. Een dergelijke plaatsing en/of het plaatsen van een of meerdere advertentiebanners en/of deelname via een persoonlijke deelnameovereenkomst brengen kosten met zich mee. Voor meer informatie, zie onze online diensten.

Let op: Is uw organisatie een arbeidsbemiddelingsbureau of een andere vorm van een tussenpartij, bijvoorbeeld een niche adviesbureau of een online recruitment en/of marketingbureau, en wenst u als organisatie om intensief carrière-item(s) namens (1 van) uw klanten op onze website te plaatsen, dan kan dit onder bepaalde voorwaarden. Indien u hier meer informatie over wenst te ontvangen verzoeken wij u hier een e-mail over te sturen naar info@inkoopjobs.nl o.v.v. ‘Deelname bij InkoopJobs’. Wij zullen vervolgens zo spoedig mogelijk het contact hierover met u opnemen.

Bent u al een (dergelijke) vaste deelnemer op ons platform, dan brengt dit wederzijdse rechten en plichten met zich mee voor zowel uw bedrijf als InkoopJobs. Deze wederzijdse rechten en plichten staan in dat geval vermeldt in de onderling getekende deelnemersovereenkomst of sponsorovereenkomst met InkoopJobs.Voorwaarden ‘Werving & Selectie’

De nu volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en activiteiten met betrekking tot Werving & Selectie, gericht op InkoopJobs, zoals hieronder gedefinieerd.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden, hierna te noemen AV, worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven:

1.1 InkoopJobs: het bedrijf InkoopJobs B.V., gevestigd op het adres Keizersmantelstraat 14, 2288HH te Rijswijk, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88268098.

1.2 Opdrachtgever: de wederpartij van InkoopJobs, dan wel de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie InkoopJobs een Overeenkomst aangaat.

1.3 Gelieerde vennootschap: vennootschap waarin Opdrachtgever een direct of indirect belang heeft van 50% of meer.

1.4 Overeenkomst: de overeenstemming tot dienstverlening en ter bevestiging, dan wel vastlegging van de Opdracht tot het starten van een nieuwe Werving & Selectie procedure, met InkoopJobs als uitvoerend bemiddelaar.

1.5 Opdracht: Het inhoudelijk in kaart gebrachte wensen- en eisenpakket van Opdrachtgever met betrekking tot de Arbeidsfunctie voor welke Opdrachtgever met InkoopJobs een Werving & Selectie procedure start en waar InkoopJobs de dienstverlening op afstemt, om zo tot een succesvolle bemiddeling te komen.

1.6 Kandidaat: de natuurlijke persoon die door InkoopJobs aan Opdrachtgever is voorgesteld, dan wel door InkoopJobs met Opdrachtgever besproken is, dan wel met wie Opdrachtgever via InkoopJobs in contact is gekomen, met oog op het aangaan van een arbeidsverhouding en/of het verrichten van arbeidsmatige activiteiten.

1.7 Freelancer, dan wel opdrachtnemer: een (rechts)persoon die buiten dienstbetrekking op basis van een Overeenkomst met Opdrachtgever werkzaamheden (namens Opdrachtgever, dan wel diens opdrachtgever) verricht. InkoopJobs schaart deze persoon ook onder de noemer Kandidaat.

1.8 Werving & Selectie (procedure): de combinatie van activiteiten waarbij InkoopJobs 1 of meer geschikt geachte Kandidaten ten behoeve van (een derde partij en/of) Opdrachtgever selecteert en mondeling of schriftelijk bij Opdrachtgever introduceert. Van een succesvolle bemiddeling is sprake zodra een door InkoopJobs bij Opdrachtgever voorgestelde Kandidaat bij Opdrachtgever (of via Opdrachtgever bij een derde) in dienst treedt of anderszins ten behoeve van Opdrachtgever (of die derde) werkzaam zal zijn.

1.9 Arbeidsfunctie: elke afgebakende en geconcretiseerde vacante arbeidspositie van Opdrachtgever (of van een derde), in het kader waarvan Opdrachtgever behoefte heeft (voor zichzelf, dan wel voor die derde) aan 1 of meerdere personen voor het verrichten van werkzaamheden.

1.10 Startup fee: het bedrag dat Opdrachtgever onverwijld verschuldigd is aan InkoopJobs indien en zodra beide partijen het eens zijn over de Opdracht en deze gezamenlijk (via een schriftelijk en/of e-mail akkoord) hebben vastgelegd. Dit bedrag (staat los van de Matchmaking fee en) wordt in rekening gebracht in verband met alle online (exposure) activiteiten die InkoopJobs namens Opdrachtgever tot uitvoering gaat brengen in het belang van de Opdracht. De Startup fee wordt niet door InkoopJobs in rekening gebracht aan Opdrachtgever, mits Opdrachtgever ervoor kiest om de opdracht exclusief aan InkoopJobs te gunnen.

1.11 Matchmaking fee: het bedrag dat Opdrachtgever onverwijld verschuldigd is aan InkoopJobs indien en zodra beide partijen het (inhoudelijk) eens zijn over de Opdracht, deze gezamenlijk (via een schriftelijk en/of e-mail akkoord) hebben vastgelegd, InkoopJobs minimaal 1 of meerdere geschikte Kandidaten (per e-mail) aan Opdrachtgever heeft overlegd en Opdrachtgever kiest om met minimaal 1 van de door InkoopJobs overlegde Kandidaten (in de procedure na de bemiddeling door InkoopJobs) verder te gaan door hier wel, dan niet een overeenkomst mee aan te gaan en (op basis van die overeenkomst) te werk te stellen, dan wel bij een derde op basis van commercieel doeleinden, in welke contractuele en overeenkomstige hoedanigheid dan ook te werk te stellen (lees: succesvolle bemiddeling). Voor iedere (door InkoopJobs overlegde) additionele Kandidaat die InkoopJobs succesvol bemiddeld namens Opdrachtgever ontvangt InkoopJobs een additionele Matchmaking fee van Opdrachtgever.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze AV zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtshandelingen en verbintenissen tussen InkoopJobs en Opdrachtgever waarbij InkoopJobs producten, werkzaamheden en/of diensten levert aan Opdrachtgever, ook als deze niet nader in deze AV zijn omschreven. Alle offertes van InkoopJobs zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment door InkoopJobs worden herroepen, ook indien een offerte een termijn voor aanvaarding bevat. InkoopJobs kan niet aan een offerte worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat een offerte of een gedeelte daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.2 Deze AV zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met InkoopJobs, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door InkoopJobs uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.4 InkoopJobs houdt zich het recht voor deze AV met onmiddellijke ingang te wijzigen d.m.v. schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever. Indien InkoopJobs niet binnen twee weken na het verzenden van de kennisgeving aangetekend schriftelijk bezwaar van Opdrachtgever ontvangt, zullen de gewijzigde AV gelden i.p.v. de op dat moment geldende AV.

2.5 Indien InkoopJobs binnen twee weken een aangetekend schriftelijk bezwaar van Opdrachtgever ontvangt, zullen beide partijen in nader overleg treden.

2.6 Indien 1 of meerdere bepalingen in deze AV nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze AV volledig van toepassing. InkoopJobs en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Opdracht, aanbieding en Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van InkoopJobs zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment door InkoopJobs worden herroepen, ook indien een offerte een termijn voor aanvaarding bevat. InkoopJobs kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat een offerte of aanbieding, of een gedeelte daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.2 Een Overeenkomst tussen InkoopJobs en Opdrachtgever komt alleen tot stand;

 • Na ontvangst van een Opdracht welke rechtstreeks het gevolg is van een aanbieding of offerte van InkoopJobs en waarin Opdrachtgever de aanbieding of offerte ongewijzigd aanvaardt;
 • Na schriftelijke berichtgeving door InkoopJobs dat de verstrekte Opdracht wordt aanvaardt.

3.3 Een tussen InkoopJobs en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst (Opdracht vastlegging) voor bepaalde duur kan niet eenzijdig worden opgeschort of tussentijdse beëindigd, behoudens op grond van het bepaalde in de betreffende Overeenkomst en/of in de artikelen 4.8, 7.2 en artikel 9.3 van deze AV en met in achtneming van het in de genoemde artikelen bepaalde.

3.4. Bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn om na het einde van de Opdracht voort te duren, zoals de bepalingen met betrekking tot betaling, aansprakelijkheid, geheimhouding en privacy blijven ook na het einde van de Opdracht van kracht.

Artikel 4. Prijs en betaling

4.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief reiskosten, verblijfkosten en BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4.2 Betaling door Opdrachtgever aan InkoopJobs dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door InkoopJobs aangegeven wijze. Betaling dient te geschieden zonder enige inhouding of verrekening en zonder dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of opschorting of anderszins mag blokkeren. InkoopJobs houdt zich het recht voor vooruitbetaling van haar werkzaamheden, producten of diensten te verlangen.

4.3 Bij te late betaling is Opdrachtgever met ingang van de vervaldag van de facturen van rechtswege een onmiddellijk opeisbare standaardvergoeding voor incassokosten verschuldigd. Deze bedraagt 15 procent over de eerste € 2.500, – die te laat betaald is, met een minimum van € 40, -. Over de volgende € 2.500, – wordt 10 procent in rekening gebracht. Over de daarop volgende € 5.000, – wordt 5 procent in rekening gebracht. En over de daar weer op volgende € 190.000, – wordt 1 procent in rekening gebracht. Daarnaast wordt met ingang van de vervaldag de wettelijke rente voor handelstransacties in rekening gebracht.

4.4 Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtsbijstand van InkoopJobs daaronder begrepen, die InkoopJobs moet maken ten gevolge van de niet nakoming van zijn betalingsverplichting door Opdrachtgever, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Eventuele buitenrechtelijke incassokosten van InkoopJobs worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom op de vordering, met een minimum van € 150,-.

4.5 InkoopJobs heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat Opdrachtgever aan al zijn opeisbare betalingsverplichtingen heeft voldaan.

4.6 Indien Opdrachtgever bezwaren heeft tegen de ontvangen factuur, dan dient Opdrachtgever deze bezwaren binnen 14 kalenderdagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan InkoopJobs kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de juistheid van de factuur komt vast te staan. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op Opdrachtgever. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

4.7 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van InkoopJobs op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

4.8 InkoopJobs heeft het recht haar prijzen en tarieven jaarlijks per 1 januari te wijzigen d.m.v. schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever. In geval een dergelijke wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 5%, heeft Opdrachtgever het recht de betreffende Overeenkomst(en) tussentijds te beëindigen, mits zulks geschiedt binnen dertig dagen na ontvangst van de aankondiging van de prijs- of tariefsverhoging door middel van een aangetekend schrijven aan InkoopJobs.

4.9 Alle tarieven op basis van de overeengekomen bemiddelingsactiviteiten zijn, in overleg met Opdrachtgever, exclusief kosten die verbonden zijn aan aanvullende toegepaste wervingsmiddelen en/of -activiteiten, alsmede de door de Kandidaat in verband met de selectieprocedure gemaakte reis- en/of verblijfskosten. Deze kosten worden afzonderlijk en onafhankelijk van de uitkomst van de bemiddeling in rekening gebracht, ook indien Opdrachtgever de Opdracht opzegt of intrekt zonder dat Opdrachtgever een arbeidsverhouding is aangegaan met een door InkoopJobs voorgestelde Kandidaat.

Artikel 5. Vertrouwelijke informatie, geheimhouding

5.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van in het kader van (de uitvoering van) een Opdracht verkregen informatie met betrekking tot de andere partij en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of bekend behoort te zijn. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde deze verplichting zo goed mogelijk te kunnen nakomen.

5.2 InkoopJobs gaat geen (arbeids)overeenkomst aan met door InkoopJobs aangeboden/ bemiddelde kandidaten, freelancers dan wel opdrachtnemers. Eventuele bepalingen waarin de betrokkene(n) wordt/worden verplicht tot geheimhouding tegenover alle derden wat betreft gegevens m.b.t. de onderneming van Opdrachtgever die hem in het kader van de uitoefening van de werkzaamheden bekend zijn geworden en waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze een vertrouwelijk karakter hebben dienen dan ook, indien aan de orde en/of gewenst, tot stand te worden gebracht door Opdrachtgever zelf.

5.3 Opdrachtgever en InkoopJobs zijn gehouden alle persoonsgegevens van de Kandidaat vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de AVG en aanverwante weten regelgeving. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door InkoopJobs aan hem verstrekte gegevens. Opdrachtgever vrijwaart InkoopJobs tegen elke aanspraak van Kandidaten of derden jegens InkoopJobs in verband met een schending door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 6. Uitvoering Opdracht(en) en medewerking Opdrachtgever

6.1 Op InkoopJobs rust een inspanningsverplichting om een geschikte Kandidaat voor Opdrachtgever te vinden teneinde een arbeidsverhouding tussen de Kandidaat en Opdrachtgever te bewerkstelligen. InkoopJobs zal daarvoor de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Een geschikte Kandidaat is een Kandidaat die voor minimaal 80% voldoet aan de vereiste soft-skills en hard-skills en voor minimaal 60% voldoet aan de gewenste soft-skills, hard-skills en overige persoonseigenschappen, als omschreven in het overlegde kandidaat profiel door Opdrachtgever aan InkoopJobs. Deze twee percentages zijn als gemiddelden gebaseerd op een gewogen profielinrichting, waarbij de meeste belangrijke vereisten de hoogste wegingsgraad krijgen en de minst belangrijke vereisten de laagste wegingsgraad krijgen. Ditzelfde systeem geldt voor de wensen. InkoopJobs bepaald op die wijze of een Kandidaat zich vanuit zijn of haar profiel wel, dan niet binnen de omschreven percentages bevindt en of het verantwoord is om de Kandidaat wel, dan niet voor te stellen.

6.2 InkoopJobs is gerechtigd bij de werving van Kandidaten voor Opdrachtgever kosteloos gebruik te maken van de handelsnaam en het logo/merk van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever daar nadrukkelijk en schriftelijk geen toestemming voor geeft.

6.3 Opdrachtgever zal InkoopJobs steeds tijdig alle voor een Opdracht en Arbeidsfunctie nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen, welke informatie juist en volledig dient te zijn. Hieronder vallen een omschrijving van de functie, de vereiste en gewenste kwalificaties, (een indicatie van) de arbeidsvoorwaarden, werktijden, arbeidsduur, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de Arbeidsfunctie. Indien blijkt dat voor het invulling geven aan de Arbeidsfunctie (enige, dan wel alle) noodzakelijke informatie, niet tijdig of niet conform de afspraken door Opdrachtgever ter beschikking van InkoopJobs is gesteld en/of indien Opdrachtgever nalaat, voor zover vereist, handelingen en voorstellen van InkoopJobs te accorderen, of Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens InkoopJobs voldoet, kan dit, zonder dat ingebrekestelling is vereist, tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van InkoopJobs leiden en kunnen door InkoopJobs te maken extra kosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6.4 Opdrachtgever is gerechtigd de door InkoopJobs voorgestelde Kandidaat af te wijzen. Opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.

Artikel 7. Termijnen

7.1 Alle door InkoopJobs aan Opdrachtgever genoemde termijnen, waaronder de termijn van aanbieding, waarbinnen zij uitvoering zal geven aan verplichtingen op grond van een Overeenkomst met Opdrachtgever, zijn door InkoopJobs naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Deze termijnen hebben voor InkoopJobs echter geen bindend karakter.

7.2 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen InkoopJobs en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden. Een in dat overleg vastgestelde voor Opdrachtgever onacceptabele overschrijding van termijnen, kan worden beschouwd als grond van ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 InkoopJobs is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming van haar verbintenissen, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van InkoopJobs.

8.2 Voorts sluit InkoopJobs iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard ook, welke is veroorzaakt, al dan niet binnen het kader van de Arbeidsfunctie, door het (niet naar behoren) functioneren van een door InkoopJobs aan Opdrachtgever voorgestelde en door Opdrachtgever te werk gestelde Kandidaat.

8.3 InkoopJobs kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schadelijke gevolgen voor Opdrachtgever, indien een door InkoopJobs aan Opdrachtgever voorgestelde en door Opdrachtgever te werk gestelde Kandidaat tijdens de duur van de Arbeidsfunctie, het dienstverband of het samenwerkingsverband tussen Opdrachtgever en diens opdrachtgever(s) opzegt. InkoopJobs zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en desgewenst en indien mogelijk een andere Kandidaat voorstellen aan Opdrachtgever.

8.4 In geen geval is InkoopJobs aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade (waaronder bedrijfsschade en schade wegens gederfde winst e.d.) door welke oorzaak dan ook ontstaan.

8.5 InkoopJobs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe letsel- en zaakschade veroorzaakt door een door InkoopJobs aan Opdrachtgever voorgestelde en door Opdrachtgever te werk gestelde Kandidaat in het kader van hun taakuitoefening. Dit geldt voor zowel schade die het gevolg is van ontoerekenbare schuld als ook voor schade die het gevolg is van toerekenbare schuld van een door InkoopJobs aan Opdrachtgever voorgestelde en door Opdrachtgever te werk gestelde Kandidaat.

8.6 Opdrachtgever vrijwaart InkoopJobs in (w)elke zin (dan ook) tegen aanspraken van derden ter zake van door deze derden geleden of te lijden schade verband houdende met de door Opdrachtgever aan diens opdrachtgever(s) geleverde diensten en/of schade veroorzaakt door een door InkoopJobs aan Opdrachtgever voorgestelde en door Opdrachtgever te werk gestelde Kandidaat.

8.7 Opdrachtgever zal InkoopJobs niet betrekken bij het wel, dan niet aansprakelijk stellen van een door InkoopJobs aan Opdrachtgever voorgestelde en door Opdrachtgever te werk gestelde Kandidaat die de schade heeft veroorzaakt, ongeacht of de schade wel, dan niet het directe gevolg is van opzet of grove schuld van de betreffende Kandidaat.

8.8 InkoopJobs baseert de selectie van Kandidaten mede op de inlichtingen en documenten die Kandidaten en eventuele derden (waaronder referenten) verstrekken en handelt hierbij naar eer en geweten. InkoopJobs vertrouwt erop dat de aldus verstrekte informatie juist is, en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in het geval dat deze informatie onjuist of misleidend blijkt te zijn.

8.9 Opdrachtgever vrijwaart InkoopJobs tegen alle aanspraken van derden in verband met een beweerdelijke inbreuk op de (intellectuele eigendoms-) rechten van die derden op door Opdrachtgever in het kader van de aanbieding, Opdracht of overige Overeenkomst aan InkoopJobs of de medewerker beschikbaar gesteld materiaal.

Artikel 9. Niet-overname, benadering en/of inzet Kandidaten of personeel

9.1 InkoopJobs zal geen directe inspanningen leveren om een of meerdere werknemers van Opdrachtgever te benaderen voor een Arbeidsfunctie elders. Uitgezonderd zijn situaties waarbij Opdrachtgever hier zelf om verzoekt en situaties waarbij een of meerdere werknemers van Opdrachtgever zelf InkoopJobs benaderen voor een Arbeidsfunctie elders.

9.2 Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Opdracht, dan wel Overeenkomst en/of gedurende de Arbeidsfunctie alsmede een jaar na de beëindiging van dit alles, op geen enkele andere wijze 1 of meerdere door InkoopJobs voorgedragen Kandidaten, in behandeling nemen voor bemiddeling of toekomstige indiensttreding, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken of aan derden voorstellen en direct of indirect voor derden laten werken, dan onder de voorwaarden die in de Overeenkomst (die voor de Opdracht is vastgelegd) staan omschreven. Onder een voorgedragen Kandidaat wordt iedere natuurlijke persoon verstaan, waarvan InkoopJobs de naam of andere gegevens aan Opdrachtgever bekend heeft gemaakt (hieronder begrepen maar niet beperkt tot een voordacht van de Kandidaat per e-mail).

9.3 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 9.2 verbeurt Opdrachtgever aan InkoopJobs, zonder dat ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijke en door InkoopJobs direct opeisbare boete. De grondslag voor het vaststellen van de hoogte en de samenstelling van deze boete wordt bepaald door de activiteiten tussen Opdrachtgever en Kandidaat en de inhoud en het doel van de Opdracht, als omschreven in artikel 12.2.1, 12.2.2, 12.2.3 en artikel 12.2.4. In artikel 9.4, 9.5 en 9.6 staan de verschillende boetebepalingen omschreven. Een dergelijke overtreding kan tevens worden beschouwd als grond van directe ontbinding van de Overeenkomst, indien deze nog actief is. Op deze bepaling bestaat slechts de uitzondering dat deze boete niet verschuldigd is indien 1) Opdrachtgever met schriftelijke bewijsstukken kan aantonen dat er goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgevonden met InkoopJobs en InkoopJobs hier afwijkend en eenmalig anders toe had besloten of dat de Kandidaat reeds bij Opdrachtgever bekend was of reeds door een ander wervingsbureau aan Opdrachtgever was gepresenteerd, voordat de Kandidaat op de voornoemde wijze door InkoopJobs bij Opdrachtgever was voorgedragen of indien 2) InkoopJobs, voordat Opdrachtgever de betreffende Kandidaat alsnog een dienstbetrekking aanbiedt, hier expliciet schriftelijke toestemming voor geeft.

9.4 Indien Opdrachtgever in overtreding is van het bepaalde in artikel 9.2 doordat deze 1 of meerdere door InkoopJobs voorgedragen Kandidaten in behandeling neemt voor bemiddeling of toekomstige indiensttreding, verbeurt Opdrachtgever aan InkoopJobs, zonder dat ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijke en door InkoopJobs direct opeisbare boete van € 8.500, -. Deze boete wordt direct verhoogd tot de onderstaand omschreven boetebedragen zodra de in behandeling genomen Kandidaat invulling geeft aan een arbeidsfunctie bij Opdrachtgever en/of een derde partij, in welke contractuele hoedanigheid dan ook. De grondslag voor het vaststellen van de boetesamenstelling en boeteverhoging wordt bepaald door de inhoud en het doel van de Opdracht. Indien onderstaand omschreven boetebedrag gelijk of lager blijkt te zijn dan de direct opeisbare boete van € 8.500, – zal er geen boeteverhoging plaatsvinden.

9.5 Indien de inhoud en het doel van de Opdracht dusdanig is als omschreven in artikel 12.2.1 en 12.2.3 en Opdrachtgever in overtreding is, met inachtneming van artikel 9.2 tot en met 9.4, verbeurt Opdrachtgever aan InkoopJobs, zonder dat ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijke en door InkoopJobs direct opeisbare boete van € 22.500,-, te vermeerderen met € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

9.6 Indien de inhoud en het doel van de Opdracht dusdanig is als omschreven in artikel 12.2.2 en 12.2.4 en Opdrachtgever in overtreding is, met inachtneming van artikel 9.2 tot en met 9.4, verbeurt Opdrachtgever aan InkoopJobs, zonder dat ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijke en door InkoopJobs direct opeisbare boete van € 17.000, -, te vermeerderen met € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 10. Ontbinding

10.1 Indien 1 der partijen, 1 of meer van haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en niet binnen een redelijke termijn nadat de andere partij haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld, alsnog voor een juiste nakoming van de Overeenkomst zorgdraagt, zal de andere partij de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst kunnen ontbinden door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij.

10.2 Indien een partij in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel diens faillissement wordt aangevraagd en/of indien aan hem surséance van betaling wordt verleend, dan wel hierom wordt verzocht, kan de andere partij de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden d.m.v. een aangetekend schrijven aan eerstgenoemde partij. De partij die de Overeenkomst aldus beëindigt, zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

10.3 In geval de ene partij beroep doet op overmacht en deze periode langer dan drie maanden heeft geduurd, of zal duren, kan de andere partij de Overeenkomst onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden d.m.v. een aangetekend schrijven aan de eerstgenoemde partij.

10.4 Bedragen die InkoopJobs vóór de ontbinding heeft gefactureerd aan Opdrachtgever in verband met een door InkoopJobs aan Opdrachtgever voorgestelde en door Opdrachtgever te werk gestelde Kandidaat, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Alle rechtshandelingen van InkoopJobs en verbintenissen tussen InkoopJobs en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. Bij geschillen staat het ieder der partijen vrij – indien zij in overleg niet tot overeenstemming kunnen komen – zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden.

11.2 De rechter in de vestigingsplaats van InkoopJobs is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

11.3 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts rechtsgeldig en van toepassing indien schriftelijk door InkoopJobs bevestigd en gelden niet voor toekomstige Overeenkomsten.

Artikel 12 Bijzondere bepalingen Werving & Selectie

12.1 Werving & Selectie door InkoopJobs geschiedt op basis van:

 • Een vastgelegde vergoeding, ook wel de Startup fee (als omschreven in artikel 1.10), ter hoogte van € 995, -, die verschuldigd is op basis van alle online activiteiten die InkoopJobs namens Opdrachtgever tot uitvoering gaat brengen in het belang van de Opdracht.
 • Een vastgelegde vergoeding na een succesvolle bemiddeling, ook wel de Matchmaking fee (als bepaald en omschreven in artikel 1.11 en 12.2), tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen;
 • De No-cure-no-pay methode: Indien InkoopJobs uiteindelijk geen enkele geschikte Kandidaat weet te bemiddelen richting Opdrachtgever is Opdrachtgever uiteindelijk, met uitzondering van de Startup fee, niets verschuldigd aan InkoopJobs.

12.2 Bij een succesvolle bemiddeling is Opdrachtgever, als omschreven in artikel 1.11, een Matchmaking fee (dan wel bemiddelingsvergoeding) verschuldigd aan InkoopJobs per Kandidaat, met inachtneming van hetgeen omschreven in artikel 12.1. De grondslag voor het vaststellen van de Matchmaking fee is de inhoud en het doel van de Opdracht:

 1. Indien Opdrachtgever een Overeenkomst met InkoopJobs aan gaat, waarbij Opdrachtgever de intentie heeft om arbeidsmatige doeleinden binnen de eigen organisatie invulling te geven, dan wel commerciële doeleinden invulling te geven en voornemens is om hiervoor de Kandidaat een (tijdelijk, dan wel vast) werknemerscontract aan te bieden, gelden de volgende grondslag; De Matchmaking fee betreft 22,5% van het bruto jaarsalaris dat in het verschiet ligt voor de betreffende Kandidaat met een minimum (drempelwaarde) van € 8.500, – per bemiddeling, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen. Onder bruto jaarsalaris wordt verstaan het vaste bruto jaarsalaris dat in het eerste volle jaar aan de Kandidaat zal worden voldaan (o.b.v. een volledige werkweek bij Opdrachtgever en een dienstverband van 1 volledig kalenderjaar). Dit is inclusief het vakantiegeld, een dertiende maand, een eindejaar bonus en/of eindejaarsuitkering.
 2. Indien Opdrachtgever een Overeenkomst met InkoopJobs aangaat, waarbij Opdrachtgever de intentie heeft om arbeidsmatige doeleinden binnen de eigen organisatie invulling te geven en voornemens is om hiervoor met de Kandidaat een (tijdelijk) overeenkomst aan te gaan, waarbij de Kandidaat in de hoedanigheid van Freelancer, dan wel opdrachtnemer kan worden aanschouwd, geldt de volgende grondslag; De Matchmaking fee betreft 16,7 procent van de voor de Kandidaat redelijkerwijs te ‘verwachten inkomsten’, met een minimum (drempelwaarde) van € 5.950, – per bemiddeling, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen. InkoopJobs berekend de te verwachten inkomsten als volgt: InkoopJobs vermenigvuldigt het uurtarief dat Freelancer, dan wel opdrachtnemer in het vooruitzicht wordt gesteld door Opdrachtgever met het (gemiddeld) aantal werkuren per week dat Freelancer, dan wel opdrachtnemer in het vooruitzicht wordt gesteld door Opdrachtgever en vermenigvuldigd dat met het aantal (te werken) weken dat Freelancer, dan wel opdrachtnemer in het vooruitzicht wordt gesteld door Opdrachtgever.
 3. Indien Opdrachtgever een Overeenkomst met InkoopJobs aan gaat op basis van een commercieel doel, waarbij Opdrachtgever voornemens is om de door InkoopJobs bemiddelde Kandidaat bij een derde partij voor te stellen, om zo de arbeidsmatige doeleinden bij die derde partij invulling te kunnen geven en waarbij die derde partij voornemens is om hiervoor de Kandidaat een (tijdelijk, dan wel vast) werknemerscontract aan te bieden en Opdrachtgever een bemiddelingsvergoeding te geven, gelden de volgende grondslag; De Matchmaking fee betreft 11,3% van het bruto jaarsalaris dat in het verschiet ligt voor de betreffende Kandidaat met een minimum (drempelwaarde) van € 4.250, – per bemiddeling, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen. Onder bruto jaarsalaris wordt verstaan het vaste bruto jaarsalaris dat in het eerste volle jaar aan de Kandidaat zal worden voldaan (o.b.v. een volledige werkweek bij die derde partij en een dienstverband van 1 volledig kalenderjaar). Dit is inclusief het vakantiegeld, een dertiende maand, een eindejaar bonus en/of eindejaarsuitkering.
 4. Indien Opdrachtgever een Overeenkomst met InkoopJobs aan gaat op basis van een commercieel doel, waarbij Opdrachtgever voornemens is om de door InkoopJobs bemiddelde Kandidaat bij een derde partij voor te stellen, waarbij de Kandidaat in de hoedanigheid van Freelancer, dan wel opdrachtnemer kan worden aanschouwd, om zo de arbeidsmatige doeleinden bij die derde partij invulling te kunnen geven en waarbij die derde partij voornemens is om daarvoor met Opdrachtgever een (tijdelijke) overeenkomst aan te gaan en Opdrachtgever voornemens is om daarvoor met de Kandidaat een (tijdelijke) overeenkomst aan te gaan, geldt de volgende grondslag; De Matchmaking fee betreft tussen de 4,0 en 7,0 procent (lees: vergoedingspercentage) van de voor de Kandidaat redelijkerwijs te ‘verwachten inkomsten’, met een aansluitend bepaalde minimum drempelwaarde per bemiddeling. InkoopJobs berekend de te verwachten inkomsten als volgt: InkoopJobs vermenigvuldigt het uurtarief dat Freelancer, dan wel opdrachtnemer in het vooruitzicht wordt gesteld door Opdrachtgever met het (gemiddeld) aantal werkuren per week dat Freelancer, dan wel opdrachtnemer in het vooruitzicht wordt gesteld door Opdrachtgever en vermenigvuldigd dat met het aantal (te werken) weken (lees: tijdsperiode) dat Freelancer, dan wel opdrachtnemer in het vooruitzicht wordt gesteld door Opdrachtgever. Concreet hanteert InkoopJobs de volgende vergoedingspercentages bij de volgende tijdsperioden:
 • 13 weken of korter: 7,0%
 • Langer dan 13 weken, maar niet langer dan 26 weken: 6,3%
 • Langer dan 26 weken, maar niet langer dan 39 weken: 5,5%
 • Langer dan 39 weken, maar niet langer dan 52 weken: 4,8%
 • Langer dan 52 weken: 4,0%

InkoopJobs hanteert bij de berekening voor het bepalen van de Matchmaking fee een drempelwaarde die tevens gebaseerd is op de tijdsperiode dat Freelancer, dan wel opdrachtnemer in het vooruitzicht wordt gesteld door Opdrachtgever. Concreet hanteert InkoopJobs de volgende drempelwaarden bij de volgende tijdsperioden:

 • 13 weken of korter: € 1.450, –
 • Langer dan 13 weken, maar niet langer dan 26 weken: € 2.850, –
 • Langer dan 26 weken, maar niet langer dan 39 weken: € 4.250, –
 • Langer dan 39 weken, maar niet langer dan 52 weken: € 5.650, –
 • Langer dan 52 weken: € 7.050, –

De Matchmaking fee wordt op basis van bovengenoemde bepalingen door InkoopJobs met Opdrachtgever concreet afgestemd en vastgelegd, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen.

12.3 De verschuldigde vergoeding(en) word(t)(en) als volgt gefactureerd, tenzij anders wordt overeengekomen;

 • De eerste gefactureerde vergoeding bedraagt de Startup fee. De Startup fee is (met inachtneming van artikel 1.10) verschuldigd zodra de Opdracht gezamenlijk (via een schriftelijk en/of e-mail akkoord) is vastgelegd. De Startup fee wordt door InkoopJobs richting Opdrachtgever gefactureerd (direct, doch uiterlijk twee weken) nadat de Opdracht gezamenlijk is vastgelegd.
 • De tweede gefactureerde vergoeding bedraagt de Matchmaking fee. De Matchmaking fee is verschuldigd zodra er (minimaal) een succesvolle bemiddeling namens Opdrachtgever heeft plaatsgevonden. De Matchmaking fee wordt door InkoopJobs richting Opdrachtgever gefactureerd (direct, doch uiterlijk twee weken) na totstandkoming van een succesvolle bemiddeling namens Opdrachtgever.

12.4 Inzake artikel 12.2.1; indien het dienstverband door de Kandidaat bij Opdrachtgever, binnen 4 weken na aanvangsdatum wordt beëindigd, start InkoopJobs in overleg met Opdrachtgever een nieuwe Werving & Selectie procedure voor het (nogmaals) bemiddelen van minimaal 1 nieuwe Kandidaat, om zo wederom tot een succesvolle bemiddeling te komen. Deze procedure wordt net zo lang herhaald totdat het dienstverband wel langer dan 4 weken in stand blijft of totdat blijkt dat binnen 3 maanden na de beëindiging van het laatste dienstverband InkoopJobs niet (nogmaals) tot een succesvolle bemiddeling kan komen. In het laatste geval wordt 50% van de verschuldigde Matchmaking fee gerestitueerd door InkoopJobs aan Opdrachtgever. Uitzondering hierop betreft de situatie waarin de beëindiging van het dienstverband van de Kandidaat bij Opdrachtgever (deels of volledig) te wijten valt aan Opdrachtgever zelf. In dat geval beroept InkoopJobs zich op het feit dat een dergelijke situatie onder het ondernemersrisico van Opdrachtgever valt en restitueert InkoopJobs niet(s) richting Opdrachtgever.

12.5 Inzake artikel 12.2.2; indien de (tijdelijke) overeenkomst tussen de Kandidaat en Opdrachtgever, binnen 2 weken na aanvangsdatum wordt beëindigd, start InkoopJobs in overleg met Opdrachtgever een nieuwe Werving & Selectie procedure voor het (nogmaals) bemiddelen van minimaal 1 nieuwe Kandidaat, om zo wederom tot een succesvolle bemiddeling te komen. Deze procedure wordt net zo lang herhaald totdat de (tijdelijke) overeenkomst wel langer dan 2 weken in stand blijft of totdat blijkt dat binnen anderhalve maand na de beëindiging van de laatste (tijdelijke) overeenkomst InkoopJobs niet (nogmaals) tot een succesvolle bemiddeling kan komen. In het laatste geval wordt 50% van de verschuldigde Matchmaking fee gerestitueerd door InkoopJobs aan Opdrachtgever. Uitzondering hierop betreft de situatie waarin de beëindiging van de (tijdelijke) overeenkomst van de Kandidaat bij Opdrachtgever (deels of volledig) te wijten valt aan Opdrachtgever zelf. In dat geval beroept InkoopJobs zich op het feit dat een dergelijke situatie onder het ondernemersrisico van Opdrachtgever valt en restitueert InkoopJobs niet(s) richting Opdrachtgever.

12.6 Inzake artikel 12.2.3; indien het dienstverband van de Kandidaat bij de derde partij (de opdrachtgever van Opdrachtgever), binnen 4 weken na aanvangsdatum wordt beëindigd, start InkoopJobs in overleg met – en op expliciet verzoek van – Opdrachtgever een nieuwe Werving & Selectie procedure voor het (nogmaals) bemiddelen van minimaal 1 nieuwe Kandidaat, om zo wederom tot een succesvolle bemiddeling te komen. Deze procedure wordt net zo lang herhaald totdat het dienstverband wel langer dan 4 weken in stand blijft of totdat blijkt dat binnen 3 maanden na de beëindiging van het laatste dienstverband InkoopJobs niet (nogmaals) tot een succesvolle bemiddeling kan gekomen. In het laatste geval wordt 50% van de verschuldigde Matchmaking fee gerestitueerd door InkoopJobs aan Opdrachtgever. Uitzondering hierop betreft de situatie waarin de beëindiging van het dienstverband van de Kandidaat bij de derde partij (deels of volledig) te wijten valt aan die derde partij en/of aan Opdrachtgever zelf. In dat geval beroept InkoopJobs zich op het feit dat een dergelijke situatie onder het ondernemersrisico van die derde partij en/of van Opdrachtgever zelf valt en restitueert InkoopJobs niet(s) richting Opdrachtgever.

12.7 Inzake artikel 12.2.4; indien de (tijdelijke) overeenkomst tussen de Kandidaat en Opdrachtgever en de (tijdelijke) overeenkomst tussen Opdrachtgever en de derde partij (de opdrachtgever van Opdrachtgever), (lees: de set van overeenkomsten) binnen 2 weken na aanvangsdatum wordt beëindigd, start InkoopJobs in overleg met – en op expliciet verzoek van – Opdrachtgever een nieuwe Werving & Selectie procedure voor het (nogmaals) bemiddelen van minimaal 1 nieuwe Kandidaat, om zo wederom tot een succesvolle bemiddeling te komen. Deze procedure wordt net zo lang herhaald totdat de set van (tijdelijke) overeenkomsten wel langer dan 2 weken in stand blijft of totdat blijkt dat binnen anderhalve maand na de beëindiging van de laatste set van (tijdelijke) overeenkomsten InkoopJobs niet (nogmaals) tot een succesvolle bemiddeling kan gekomen. In het laatste geval wordt 50% van de verschuldigde Matchmaking fee gerestitueerd door InkoopJobs aan Opdrachtgever. Uitzondering hierop betreft de situatie waarin de beëindiging van de (tijdelijke) set van overeenkomsten (deels of volledig) te wijten valt aan die derde partij en/of aan Opdrachtgever zelf. In dat geval beroept InkoopJobs zich op het feit dat een dergelijke situatie onder het ondernemersrisico van die derde partij en/of van Opdrachtgever zelf valt en restitueert InkoopJobs niet(s) richting Opdrachtgever.Privacy Statement InkoopJobs

Als InkoopJobs B.V. beschikking krijgt over uw persoonsgegevens, dan behandelen we deze gegevens in overeenstemming met dit Privacy statement. Dit privacy statement bevat de privacy bepalingen voor deze website/app en de behandeling van de door u verstrekte persoonlijke informatie. InkoopJobs vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar websitebezoekers, werkzoekenden en kandidaten, zelfstandig ondernemers en zakelijke relaties van groot belang en hecht hieraan dan ook veel waarde. Daarom worden persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

InkoopJobs is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. In het kader van kwaliteitsonderzoeken zal InkoopJobs af en toe indien u daar uw medewerking aan verleent, ook andere gegevens, zoals uw voorkeuren en interesses verzamelen. (Indien u van mening bent dat uw persoonlijke gegevens onrechtmatig aan InkoopJobs zijn verstrekt, verzoeken wij u ons hier een melding van te maken. Wij zullen hier vervolgens passende maatregelen op treffen.)

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 2. Verwerkt InkoopJobs ook bijzondere persoonsgegevens?
 3. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?
 4. Hoe beschermen wij uw privacy?
 5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 6. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden
 7. Uw privacy rechten
 8. Het gebruik van cookies
 9. Contactgegevens
 10. Wijzigingen in onze privacy statement

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Verzamelmethodes

InkoopJobs kan (uw) persoonsgegevens verwerken. Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij verzamelen onder andere op de volgende manieren persoonsgegevens:

 • Bij het bezoeken van onze website, app en/of sociale mediakanalen,
 • Wanneer u uw gegevens achterlaat op onze website,
 • Wanneer u uw gegevens invult of achterlaat in een mailbox bij een van de medewerkers,
 • Wanneer u zich op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze activiteiten en/of dienstverlening,
 • Wanneer u contact hebt met een van de medewerkers,
 • In het kader van een zakelijke relatie met InkoopJobs.

Soort gegevens

InkoopJobs kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

Bij een websitebezoeker in het algemeen

 • Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP-adres
 • Strikt noodzakelijke en vrijwillig mee ingestemde cookie- en soortgelijke gegevens (zie ons Cookiebeleid, hoofdstuk 8)
 • Op onze website of sociale media accounts vrijwillig gepubliceerde gegevens (via sociale netwerken, reactie bij een blog, et cetera)
 • Via onze website vrijwillig ingevulde of achtergelaten gegevens (via een contactformulier, een aanmeldformulier, et cetera)

Bij een professional (carrièregerichte niche-professionals.)

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens; e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens; geslacht, geboortedatum en andere geboortegegevens
 • Curriculum Vitae gerelateerde gegevens voor bemiddelingsdoeleinden, waaronder; nationaliteit, werkervaringen, stages, trainingen, opleidingen, testresultaten, referentiechecks, ID-bewijsgegevens, werkvergunninggegevens en overige gegevens omtrent (professionele) kennis en ervaringen
 • BSN-nummer & identiteitsbewijs, werkvergunning (indien benodigd)
 • Pasfoto (indien toegevoegd aan het cv) informatie
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van een kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • Overige gegevens die relevant zijn en gerelateerd zijn aan bemiddelingsdoeleinden, waaronder; LinkedIn profiellink, diverse functionele wensen, salariswens, gegevens over beschikbaarheid en overige communicatieve gegevens ontvangen
 • Alle overige gegevens die kandidaten zelf via hun motivatiebrief, cv of op andere wijze met InkoopJobs delen

Bij een zakelijke relatie (div. soorten medewerkers, div. soorten bedrijfsentiteiten.)

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens
 • BTW nummer
 • Nummer KvK
 • Bankrekeninggegevens
 • Overige relevante bedrijfsgegevens
 • Carrière-item gerelateerde gegevens

2. Verwerkt InkoopJobs ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden of geboorteland. InkoopJobs verwerkt als verwerkersverantwoordelijke geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij dit strikt noodzakelijk is op basis van een wettelijke verplichting of na uw uitdrukkelijke en rechtsgeldige toestemming.

(Indien u zelf zonder ons verzoek en/of medeweten bijzondere gegevens met ons heeft gedeeld in de door u toegevoegde documenten en/of informatie, voor verzending naar derden via InkoopJobs, zien wij dit als een indirecte vorm van uitdrukkelijke toestemming tot opslag en deling met derden. Daarom vragen wij u expliciet om erop toe te zien dat u geen gegevens met ons deelt waarbij u geen toestemmingsintentie heeft tot het delen hiervan.)

3. Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van 1 of meerdere van de volgende juridische grondslagen.

 1. De uitvoering van een opdracht
 2. Het voldoen aan een wettelijke verplichting
 3. Gerechtvaardigd belang
 4. Uw toestemming

InkoopJobs verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

In het algemeen

 • Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken en uitwisselen van informatie over en ten behoeve van de dienstverlening en overige activiteiten van InkoopJobs.
 • Ter ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening. Door de manier waarop u onze producten en diensten gebruikt te analyseren leren we u beter kennen en komen we erachter waar en hoe we ons kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld, we analyseren het resultaat van onze marketingactiviteiten om te meten hoe effectief deze zijn en hoe relevant onze campagnes zijn.
 • Voor management- en kwaliteitsdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits, accountantscontroles en certificeringen, indien hier noodzaak toe is.
 • Voor een reorganisatie, splitsing, fusie, verkoop of ander soort (gedeeltelijke) overdracht van onderneming of bedrijfsactiviteiten.
 • Voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot: identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude, (inter)nationale sanctiewetgeving, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid, aanvragen subsidies, afdrachtverminderingen, premievrijstellingen en/of premiekortingen en overige wet en regelgeving.
 • Bij een professional (online bezoeker, dan wel werkzoekende kandidaat):
 • Om u als professional aan te kunnen melden voor de ontvangst van onze nieuwsbrieven die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in);
 • Om u als professional te ondersteunen in het verwerken en doorzetten van uw online sollicitatie/ inschrijving/ aanmelding richting de partij bij welke u wenst dat deze digitaal aankomt, zodat zij met de door u gecommuniceerde informatie uw geschiktheid, beschikbaarheid en deelnamewens kunnen beoordelen in verband met uw sollicitatie op een functie bij deze partij, uw wens tot inschrijving voor een opleidingsitem of uw wens tot deelname aan een evenement en met u hier het contact over kunnen leggen. Wij bewaren de door u ingediende en verstuurde gegevens naar derden niet in onze systemen en databases, echter versturen wij dezen via onze servers waardoor dezen voor verzending gedurende een aantal minuten (10 tot 30 minuten) op onze servers staan. Daarna worden dezen automatisch verwijderd.
 • Voor de beoordeling van de geschiktheid en de beschikbaarheid van werkzoekenden en kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers, voor en/of naar bemiddeling tot vast/tijdelijk/zelfstandig werkaanbod, dan wel een arbeidsfunctie (elders).
 • Om uw geschiktheid te kunnen laten beoordelen voor invulling van een arbeidsfunctie door onze opdrachtgever (en/of een derde partij) en/of om uw invulling van een arbeidsfunctie bij onze opdrachtgever (of een derde partij) te kunnen vastleggen in een overeenkomst, om zo die overeenkomst te kunnen onderhouden en na te kunnen komen.

Bij een zakelijke relatie (klant, dan wel opdrachtgever):

 • Om u commerciële aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten;
 • Om u te benaderen om af te stemmen over een opdracht tot dienstverlening die u bij ons uit heeft staan en om zo de afspraken die wij met u als opdrachtgever hebben gemaakt te onderhouden en na te komen;
 • Voor uw eigen gemak, zodat u maar eenmalig uw persoonlijke (bedrijfs)gegevens in hoeft te voeren op onze website, indien u een of meerdere carrière-items wenst te plaatsen. Deze gegevens zijn benodigd om, indien dit aan de orde is, contact met u te leggen en/of facturen op te kunnen stellen en naar u(w organisatie) te versturen in verband met uw dienstenafname bij ons.
 • In het kader van een Overeenkomst met de opdrachtgever. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van Overeenkomsten met de opdrachtgever(s) voor werving, selectie, terbeschikkingstelling (en/of) inhuur (via derden) van werkzoekenden en kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers.

Bij leveranciers, dan wel leverende partners

 • In het kader van een overeenkomst met een leverancier. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst met leveranciers die werkzoekenden, kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers werven, selecteren of ter beschikkingstellen aan (via) verantwoordelijke (bij de opdrachtgever).

4. Hoe beschermen wij uw privacy?

InkoopJobs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en doet er daarom alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. InkoopJobs heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligingen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, dan wel aanpassingen en (zo) tegen verlies, vernietiging, schade, misbruik, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking.

Onze systemen en programma’s zijn beveiligd. We hebben (inlog)procedures om ervoor te zorgen dat personen die niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot uw gegevens. Daarnaast hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, wordt u verzocht om contact met ons op te nemen via onze contactgegevens, als genoteerd in hoofdstuk 9.

InkoopJobs verwerkt alleen uw persoonsgegevens op basis van een rechtmatige grondslag. Zo verwerkt InkoopJobs uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming, voor de uitvoering van een opdracht (onder een overeenkomst) of op basis van een wettelijke verplichting. Ook heeft InkoopJobs in bepaalde gevallen een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken. InkoopJobs heeft in ieder geval een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken voor fraude preventie, voor netwerk en informatiebeveiliging en voor marketing en communicatie voor soortgelijke producten en diensten. De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door InkoopJobs is daarmee gelegen in artikel 6, eerste lid, onder a, b, c en f van de Wet AVG.

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

InkoopJobs bewaart uw persoonsgegevens zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de in dit Privacy statement genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen. InkoopJobs bewaart persoonsgegevens met toestemming zolang u in relatie tot onze bedrijfsdoelen bij ons als actief (rechts)persoon geregistreerd staat. Indien u uw toestemming hiervoor wilt intrekken of indien u conform uw rechten als dusdanig omschreven in hoofdstuk 7 hier enige andere aanpassing op wenst uit te (laten) voeren dan kan dat door contact hierover met ons op te nemen via de contactgegevens als omschreven in hoofdstuk 9. Uiteraard voldoen wij op deze manier ook aan de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen voor persoonsgegevens.

6. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden op basis van uw eigen verzoek, een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van een Opdracht (onder een Overeenkomst) in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij hoofdstuk 3.

InkoopJobs kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers die namens InkoopJobs diensten verlenen of opdrachten uitvoeren (verwerkers), overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Ook verstrekken wij gegevens in gevallen waarin wij daartoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. InkoopJobs is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van InkoopJobs, sluit InkoopJobs met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven eisen voldoet. (Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten Nederland.)

Let op: Met bedrijven die uw gegevens verwerken na dezen via ons ontvangen te hebben, sluiten wij niet altijd verwerkersovereenkomsten af voor de juiste verwerking van- en omgang met uw gegevens. Om ervoor te zorgen dat u bij derden waarmee wij geen verwerkersovereenkomsten hebben afgesloten eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens kunt verwachten raden wij u aan om – voordat u ons aanzet tot de opdracht van verspreiding van uw persoonlijke gegevens – contact hierover met ons op te nemen. Wij kunnen u dan informeren over of wij met die betreffende partij wel of geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten en hoe u het beste op de situatie kunt anticiperen.

7. Uw privacy rechten

De door u verstrekte gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van InkoopJobs. InkoopJobs draagt zorg voor een zorgvuldige behandeling en beveiliging van de geregistreerde gegevens en hanteert daartoe de huidige gebruikelijke veiligheidsprocedures. U beschikt als betrokkene dan ook over de volgende rechten:

 1. Het recht op inzage. Dit betekent dat u ons een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben. Als u wilt weten of alle persoonsgegevens die InkoopJobs van u heeft juist zijn, dan kunt u ons vragen een overzicht te sturen van die gegevens. Zijn de gegevens volgens u onjuist, onvolledig of overbodig, dan kunt u ons vragen deze te veranderen, aan te vullen of te verwijderen;
 2. Het recht op dataportabiliteit. Voor zover persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming of om uitvoering te geven aan een overeenkomst met u, heeft u het recht om die gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te ontvangen en/of door te laten geven aan een derde verwerkingsverantwoordelijke;
 3. Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 4. Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij wettelijk bevoegd zijn om niet aan uw verzoek te voldoen;
 5. Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 6. Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt niet met terugwerkende kracht, het intrekken van toestemming is enkel van toepassing op toekomstige verwerkingen;
 7. Het recht om bezwaar te maken tegen geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde besluitvorming;
 8. Met betrekking tot de gegevensverwerking die gebaseerd is op een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht van bezwaar. Dit houdt ook in dat u bezwaar kunt maken tegen (opt-out) direct marketing;
 9. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, aanvulling, verwijdering of gebruikersbeperking van uw persoonsgegevens insturen naar ons via de contactgegevens zoals opgenomen onder hoofdstuk 9. Binnen een maand na ontvangst van een verzoek zal de Privacy Officer u per e-mail informeren over het standpunt van InkoopJobs inzake het verzoek en welke actie InkoopJobs heeft ondernomen of zal ondernemen. In complexe gevallen kan de behandeltermijn met twee (2) maanden worden verlengd. Van een dergelijke verlenging zal InkoopJobs u binnen de eerste maand op de hoogte stellen. InkoopJobs kan een verzoek weigeren indien:

 • Op het verzoek een afwijzingsgrond van toepassing is en/of;
 • Het verzoek onvoldoende specifiek is en/of;
 • Uw identiteit niet met redelijke zekerheid kan worden vastgesteld en/of;
 • Het verzoek volgt binnen een onredelijke tussenpoos na een eerder verzoek of anderszins een misbruik van een van deze rechten inhoudt. Een interval van 6 maanden of minder zal over het algemeen beschouwd worden als een onredelijke tussenpoos.

8. Het gebruik van cookies

De website van InkoopJobs verzamelt automatisch bepaalde informatie over de (apparaten van) bezoekers, zoals het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de kwaliteit en effectiviteit van de website te verbeteren.

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik. InkoopJobs maakt gebruik van:

Javascripts. Dezen zorgen ervoor dat uw browser informatie kan verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens omgezet in Cookies. Dit zijn kleine bestanden met informatie over (o.a.) uw surfgedrag die bij het eerste bezoek aan onze website worden opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Er zijn drie soorten cookies, namelijk “functionele cookies”, “analytics” en “tracking cookies”. Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Daarnaast verzamelen wij statistieken (analytics) van de gebruikers van onze website. Die informatie gebruiken wij om onze website blijvend te verbeteren.

InkoopJobs maakt mogelijk gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Google zijn. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacy beleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. InkoopJobs heeft hier geen invloed op. InkoopJobs heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Wij verzamelen geen informatie over uw surfgedrag en houden dit dan ook niet bij (via het plaatsen van tracking cookies), omdat wij geen op maat gemaakte content en advertenties aanbieden o.b.v. dit soort cookies. Omdat wij geen tracking cookies hanteren informeren wij u dan ook niet bij uw eerste bezoek aan onze website over (dit soort) cookies. Als u ervoor kiest om de cookies die wij wel hanteren niet te accepteren vragen wij u om geen gebruik te maken van onze website. Daarnaast willen wij u erop attenderen dat u cookies kunt verwijderen via de instellingen van uw browser.

9. Contactgegevens

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming en verwerking van uw persoonsgegevens door InkoopJobs, dan kunt u per e-mail contact opnemen met de Privacy Officer via; +31(0)6-23192949 of via info@inkoopjobs.nl.

10. Wijzigingen in onze privacy statement

InkoopJobs behoudt zich het recht voor om vanwege uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement en adviseert u daarom regelmatig het statement op eventuele aanpassingen te controleren. De meest actuele versie kunt u altijd op onze website op de verschillende websitepagina(‘s) terugvinden.