Versie 2.2, juni 2021

Algemene voorwaarden

InkoopJobs BV (hierna te noemen ‘InkoopJobs’) besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website en app. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter nooit geheel worden voorkomen. InkoopJobs behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op haar website en app te wijzigen. InkoopJobs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden in de aangeboden informatie, waaronder iteminhoudelijk bij vacatures, opleidingen, evenementen en nieuws. InkoopJobs aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Deze website/app en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website/app of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van InkoopJobs.

Op de website/app van InkoopJobs treft u hyperlinks naar andere websites van derden aan. InkoopJobs is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, noch voor het gebruik van cookies door deze derden. Wij raden u daarom aan de privacy statement(s) van de desbetreffende site(s) te lezen.

Merken, logo’s en productnamen zijn het handelsmerk van hun respectievelijke eigenaren. Indien u van mening bent, dat enig recht wordt geschaad, of als iets onduidelijk voor u is, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met ons via info@inkoopjobs.nl.

Gebruik van InkoopJobs als platform voor zichtbaarheid

Deelname op ons platform met uw carrière-items is bij het gebruik van de Basis plaatsing gratis*. De Standaard (Extra) plaatsing, de Premium (Plus) plaatsing en adverteren brengen eenmalig kosten met zich mee. Vanuit de betaalde carrière-item plaatsingsopties voeren wij een aantal additionele handelingen uit waardoor de zichtbaarheid van uw carrière-item voor u vergroot wordt om zo het blikveld van uw doelgroep beter te bereiken.

Voor meer informatie en de spelregels bijbehorend verwijs ik u graag naar onze volledige dienstverlening.

*Voor plaatsing van uw carrière-item(s) op ons platform is de voorwaarde dat uw organisatie voor interne doeleinden een of meerdere professionals zoekt en daarom een carrière-item aan de markt te bieden heeft die u om die reden graag op ons platform plaatst.

Dit item dient dan ook als uw eigen opdracht bij ons aangeboden te worden en niet als een externe opdracht die oorspronkelijk in het bezit is van een derde partij(en)/ uw eigen klant(en), waarbij de hoofdreden om met dit item deel te nemen op ons platform dan ook is om op die wijze geld te verdienen met de invulling ervan voor die derde partij(en)/ uw eigen klant(en). Dusdanige carrière-items accepteren wij alleen voor plaatsing op ons platform indien u kiest voor de Standaard Extra plaatsing of de Premium (Plus) plaatsing.

Let op: Is uw organisatie een arbeidsbemiddelingsbureau of een andere vorm van een tussenpartij, bijvoorbeeld een niche adviesbureau of een online recruitment en/of marketingbureau, en wenst u als organisatie om toch incidenteel en/of intensief carrière-item(s) namens (1 van) uw klanten op onze website te plaatsen, dan kan dit onder bepaalde voorwaarden. Indien u hier meer informatie over wenst te ontvangen verzoeken wij u hier een e-mail over te sturen naar info@inkoopjobs.nl o.v.v. ‘Deelname bij InkoopJobs’. Wij zullen vervolgens zo spoedig mogelijk het contact hierover met u opnemen.

Bent u al een (dergelijke) vaste deelnemer op ons platform, dan brengt dit wederzijdse rechten en plichten met zich mee voor zowel uw bedrijf als InkoopJobs. Deze wederzijdse rechten en plichten staan in dat geval vermeldt in de onderling getekende deelnemersovereenkomst of sponsorovereenkomst met InkoopJobs.

Privacy Statement InkoopJobs

Dit privacy statement bevat de privacy bepalingen voor deze website/app en de behandeling van de door u verstrekte persoonlijke informatie. InkoopJobs hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten en bezoekers, om deze reden worden uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

InkoopJobs is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van InkoopJobs is vanzelfsprekend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In het kader van kwaliteitsonderzoeken zal InkoopJobs af en toe indien u daar uw medewerking aan verleent, ook andere gegevens, zoals uw voorkeuren en interesses verzamelen.

(Indien u van mening bent dat uw persoonlijke gegevens onrechtmatig aan InkoopJobs zijn verstrekt, verzoeken wij u ons hier een melding van te maken. Wij zullen hier vervolgens passende maatregelen op treffen.)

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 2. Verwerkt InkoopJobs ook bijzondere persoonsgegevens?
 3. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?
 4. Hoe beschermen wij uw privacy?
 5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 6. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden
 7. Uw privacyrechten 8. Het gebruik van cookies
 8. Contactgegevens
 9. Wijzigingen in onze privacy statement

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

InkoopJobs kan persoonsgegevens verwerken doordat u zich aanmeld voor 1 van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan ons heeft verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten en contactformulieren stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens. InkoopJobs kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens
 • Geboortedatum
 • Overige formuliergegevens (CV inhoudelijke gegevens waaronder geslacht, nationaliteit, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.)

Bij een zakelijke relatie (diverse soorten medewerkers van opdrachtgevers.):

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens
 • Bedrijfsgegevens

2. Verwerkt InkoopJobs ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden of geboorteland. InkoopJobs verwerkt als verwerkersverantwoordelijke geen bijzondere persoonsgegevens (anders dan de gegevens die u zelf zonder ons medeweten heeft vermeldt in de door u toegevoegde documenten voor verzending naar klanten van InkoopJobs).

3. Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

InkoopJobs verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u als klant aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten;
 • Om u als klant te benaderen om af te stemmen over een opdracht die u bij ons uit heeft staan en om zo de afspraken die wij met u als de opdrachtgever hebben gemaakt te onderhouden en na te komen;
 • Voor u als klant voor uw eigen gemak, zodat u maar eenmalig de persoonlijke (bedrijfs)gegevens in hoeft te voeren. Deze gegevens zijn benodigd om, indien dit aan de orde is, contact met u te leggen en/of facturen op te kunnen stellen en versturen in verband met uw dienstenafname bij ons.
 • Om u als websitebezoeker aan te kunnen melden voor het ontvangst van onze nieuwsbrieven die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in);
 • Om u als websitebezoeker en tevens kandidaat te ondersteunen in het verwerken en doorzetten van uw sollicitatie/ inschrijving/ aanmelding richting de partij bij welke u wenst dat deze digitaal aankomt, zodat zij met de door u gecommuniceerde informatie uw geschiktheid, beschikbaarheid en deelnamewens kunnen beoordelen in verband met uw sollicitatie op een functie bij deze partij, uw wens tot inschrijving voor een opleidingsitem of uw wens tot deelname aan een evenement en met u hier het contact over kunnen leggen. Wij bewaren de door u ingediende en verstuurde gegevens naar derden niet in ons systemen en databases, echter versturen wij dezen via onze servers waardoor dezen voor verzending gedurende een aantal minuten (10 tot 30 minuten) op onze servers staan. Daarna worden dezen automatisch voor u verwijderd.

4. Hoe beschermen wij uw privacy?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarom zijn onze systemen en programma’s beveiligd. We hebben procedures om ervoor te zorgen dat personen die niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot uw gegevens. Daarnaast hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht.

Mocht u toch denken dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder hoofdstuk 9.

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk is voor realisatie van de doeleinden waarvoor zij aan ons zijn verstrekt. Uiteraard voldoen wij op deze manier ook aan de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen voor persoonsgegevens.

6. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden op basis van uw eigen verzoek, een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij hoofdstuk 3.

Let op: Met bedrijven die uw gegevens verwerken na dezen via ons ontvangen te hebben, sluiten wij niet altijd verwerkersovereenkomsten af voor de juiste verwerking van- en omgang met uw gegevens. Om ervoor te zorgen dat u bij derden waarmee wij geen verwerkersovereenkomsten hebben afgesloten eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens kunt verwachten raden wij u aan om – voordat u ons aanzet tot de opdracht van verspreiding van uw persoonlijke gegevens – contact hierover met ons op te nemen. Wij kunnen u dan informeren over of wij met die betreffende partij wel of geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten en hoe u het beste op de situatie kunt anticiperen.

7. Uw privacyrechten

Als u wilt weten of alle persoonsgegevens die InkoopJobs van u heeft juist zijn, dan kunt u ons vragen een overzicht te sturen van die gegevens. Zijn de gegevens volgens u onjuist, onvolledig of overbodig, dan kunt u ons vragen deze te veranderen, aan te vullen of te verwijderen. De door u verstrekte gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van InkoopJobs. InkoopJobs draagt zorg voor een zorgvuldige behandeling en beveiliging van de geregistreerde gegevens en hanteert daartoe de huidige gebruikelijke veiligheidsprocedures.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering insturen naar ons via de contactgegevens zoals opgenomen onder hoofdstuk 9. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Het gebruik van cookies

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

InkoopJobs maakt gebruik van:

Javascripts. Dezen zorgen ervoor dat uw browser informatie kan verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens omgezet in Cookies. Dit zijn kleine bestanden met informatie over (o.a.) uw surfgedrag die bij het eerste bezoek aan onze website worden opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Er zijn drie soorten cookies, namelijk “functionele cookies”, “analytics” en “tracking cookies”.

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Daarnaast verzamelen wij statistieken (analytics) van de gebruikers van onze website. Die informatie gebruiken wij om onze website blijvend te verbeteren. Als laatste plaatsen wij ook cookies die uw surfgedrag bijhouden (tracking cookies), zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u over deze cookies en heeft u de mogelijkheid deze te accepteren of niet. Als u ervoor kiest cookies niet te accepteren kunt u mogelijk niet volledig gebruik maken van onze website. Daarnaast kunt u cookies ook verwijderen via de instellingen van uw browser.

InkoopJobs maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Google zijn. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacy beleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. InkoopJobs heeft hier geen invloed op. InkoopJobs heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

9. Contactgegevens

Voor vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door InkoopJobs, kunt u terecht bij Dannis de Redelijkheid; +31 (0)70 3029040 of via info@inkoopjobs.nl.

10. Wijzigingen in onze privacy statement

InkoopJobs behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement en adviseert u daarom regelmatig het statement op eventuele aanpassingen te controleren. De meest actuele versie kunt u altijd op onze website op de websitepagina terugvinden.