Beleidsdoelen

De bedrijfsvoering van InkoopJobs is er op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Bij de Werving & Selectie procedure worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn. Het doel van dit beleid is om jegens de medewerkers en derden duidelijk en transparant te zijn over:

 • Wat InkoopJobs verstaat onder discriminatie/ discriminerende verzoeken;
 • Wat het standpunt is van InkoopJobs ten opzichte van discriminatie/discriminerende verzoeken;
 • Het handelen door de medewerkers:
  • Wat van de medewerkers wordt verwacht hoe zij handelen tijdens hun werkzaamheden, met name bij de werkzaamheden (ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten) rondom de Werving & Selectie procedure;
  • Waar de medewerker terecht kan voor overleg en/of een melding.
 • Verantwoordelijkheden van de werkgever.

Definitie discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij de Werving & Selectie procedure onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.

Standpunt van InkoopJobs

 • InkoopJobs wijst iedere vorm van discriminatie af.
 • Verzoeken van opdrachtgevers om bij de Werving & Selectie procedure rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd indien er sprake is van objectieve rechtvaardiging.
 • Er is sprake van objectieve rechtvaardiging als het selecteren op de verzochte criteria:
  • Een legitiem doel dient. Dit houdt in dat er een goede -functie gerelateerde- reden is om bij de Werving & Selectie procedure te selecteren op betreffende criteria (een voorbeeld van een legitiem doel is veiligheid);
  • Resulteert in het bereiken van het legitieme doel, het middel is geschikt om het doel te bereiken;
  • In redelijke verhouding staat tot het doel, er is sprake van proportionaliteit ten opzichte van het doel;
  • Noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het doel te bereiken, er wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium.
 • InkoopJobs tolereert niet dat zowel medewerkers als voorgestelde, dan wel bemiddelde kandidaten discriminerend worden bejegend door derden.

Handelen door de medewerkers

 • De medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers met een discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend.
 • Indien de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve rechtvaardiging bij een verzoek van een opdrachtgever om bij de Werving & Selectie procedure rekening te houden met bepaalde criteria, of vragen heeft hoe een verzoek af te handelen, kan de medewerker voor overleg terecht bij zijn direct leidinggevende.
 • Indien de medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen, misstanden of wangedrag wil melden en/of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker terecht bij zijn direct leidinggevende. Indien dit niet leidt tot een voor de medewerker afdoende resultaat kan de medewerker terecht bij diens leidinggevende, dan wel bij de directie.

Verantwoordelijkheden van werkgever

InkoopJobs is verantwoordelijk voor:

 • Het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect bejegent, er ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt;
 • De naleving en verkondiging van het feit dat discriminatie (op de werkvloer) volgens de wet verboden is. Dit is in de grondwet verankerd en op een aantal andere verschillende plekken in de wet verder uitgewerkt. Bijvoorbeeld in het Burgerlijk Wetboek, artikel 7:646, dat betrekking heeft op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, en in het Wetboek van Strafrecht, dat discriminatie strafbaar stelt. In het geval van discriminatie bij arbeid kan meer specifiek een beroep worden gedaan op een viertal gelijke behandelingswetten, te vinden in de wettenbank:
  • Algemene wet gelijke behandeling;
  • Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte;
  • Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en;
  • Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid.
 • De kenbaarheid en implementatie van onderhavig antidiscriminatiebeleid. Hieronder wordt onder meer verstaan het er voor zorgdragen dat de medewerkers:
  • Geïnformeerd zijn over en vertrouwd zijn met het beleid. Dit wordt gerealiseerd door het periodiek bespreken van dit thema in werkoverleggen.
  • Goede instructies hebben gekregen in hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te herkennen.
  • Voorbereid zijn op de situatie dat zij worden geconfronteerd met een discriminatoir verzoek en weten op welke manier zij het gesprek met opdrachtgevers kunnen voeren en keren.
 • De evaluatie en bijstelling van onderhavig beleid.